Xing, bie guang ying : Xianggang dian ying zhong de xing yu xing bie wen hua yan jiu

性, 別光影 : 香港電影中的性與性別文化研究 /

Level C c.370.x.18 /537782 Available
Full title: Xing, bie guang ying : Xianggang dian ying zhong de xing yu xing bie wen hua yan jiu / You Jing.
性, 別光影 : 香港電影中的性與性別文化研究 / 游靜.
Alternative titles: Sexing shadows : genders and sexualities in Hong Kong cinema
Xianggang dian ying zhong de xing yu xing bie wen hua yan jiu
香港電影中的性與性別文化研究
Main author: Yau, Ching.
游靜.
Format: Book